Пеластин тарилгын нунтаг

PELASTIN

Имипенем ба Циластатин тарилгын шингэн USP

Венийн судсаар тарихад зориулсан тарилгын ариутгасан нунтаг

 

Нэг туншилд агуу

лагдах найрлага:

 • 500 мг усгүйжүүлсэн Имипенемтэй тэнцэхүйц Имипенем Моногидрат,
 • 500 мг Циластатинтай тэнцэхүйц Натри Циластатин.

Туслах бодис: Буффер Натрийн Бикарбонат

 

Баримтлал: USP

 

ФАРМАКОЛОГИЙН ОНЦЛОГ

Имипенем нь бактерийн эсийн ханын нийлэгжилтийг дарангуйлах ба пенициллин холбогч уургийн эсрэг идэвхтэй нөлөөлдөг. Имипенем нь бусад бетта лактам агуулсан бактерийн эсрэг бэлдмэлүүдэд дассан организмуудын эсрэг идэвхтэй нөлөөлнө.

Имипенем нь бактерийн эсийн ханын нийлэгжилтийг дарангуйлснаар бактерийг үхүүлэх үйлдэл үзүүлдэг. Мөн пенициллин холбогч уураг буюу (BPBs) Eschericha coli-ийн1А, 1В, 2, 4, 5 ба 6, Pseudomonas aeruginosa-ийн 1А, 1В, 2, 4, 5 уургуудтай холбогдох чадвар өндөртэй байдаг. Харин PBP-2 болон PBP-1B холбогдсноор бактерийг шууд үхүүлэх үзүүлэх үйлдэл үзүүлж байна гэж үздэг.

Имипенем нь in vitro орчинд грам-эерэг болон грам-сөрөг бактерийн эсрэг өргөн хүрээний үйлдэл үзүүлдэг.

Имипенем нь пенициллиназа, бетта-лактамаза болон цефалоспориназа ялгаруулдаг грам-сөрөг ба грам-эерэг бактериудын ялгаруулж буй бүтээгдэхүүнийг тэсвэрлэх чанар өндөртэй байдаг.

Харин in vivo орчинд дараах бактериудын эсрэг идэвхтэй нөлөөлж байсан нь эмнэлүйн хувьд чухал ач холбогдолтой байдаг.

Грам-эерэг:

 • Streptococci D бүлэг (Enterococci багтана. Ж.нь: Streptococcus faecalisг оролцуулаад)

Тэмдэглэл: Имипенем нь Streptococcus foeclum-yэсрэг идэвхгүй байдаг.

 • Streptococcus pyogenes (Streptococci A бүлэг)
 • Streptococcus agalactiae (Streptococci B бүлэг)
 • Streptococci C бүлэг
 • Streptococci G бүлэг
 • Streptococcus viridans
 • Streptococcus pneumonia (Diplococcus pneumonia төстэй)
 • Staphylococcus aureus буюу пенициллиназа агуулсан омогууд орно
 • Staphylococcus epidermidis буюу пенициллиназа агуулсан омогууд орно

Тэмдэглэл: Ихэнх метициллинд дассан Staphylococci нь Имипенед мөн тэсвэржсэн байдаг.

 

Грам-сөрөг:

 • Escherichla coli
 • Proteus mirabills
 • Proteus vulgaris
 • Morganella morganil
 • Providencia rettgeri
 • Providencia stuartil
 • Citrobacter ,
 • Klebsiella spp., K.pneumonia ба oxytoca орно
 • Enterobacter ,
 • Hapnia spp., H.alvel орно
 • Serratia marcescens
 • Serratia , S. liquifaciens орно
 • Haemophilus parainfluenzae
 • Haemophilus influenza
 • Gardnerella vaginalis
 • Acinetobacter ,
 • Pseudomonas aeruginosa

Тэмдэглэл: P.cepacia зарим омгууд болон P.maltophilia-нэсрэг Имипенем идэвхгүй байдаг.

 

Агааргүйтэн:

 • , Bacteroides bivius, Bacteroides fragilis, Bacteroides melaninogenicus орно.
 • , C.perfringens орно.
 • ,
 • Fusobacterium spp.,
 • Peptococcus spp.,
 • Peptostreptococcus spp.,
 • Propionibacterium spp., P.acnes орно
 • ,
 • Velilonella spp.,

 

Имипенем нь in vitro орчинд дараах бичил биетнүүдэд идэвхтэй нөлөөлж байсан хэдий ч түүний эмнэлзүйн ач холбогдлыг хараахан тодорхойлоогүй байна.

 

Грам-эерэг:

 • Listeria monocytogenes
 • Nocardia spp.,

 

Грам-сөрөг:

 • Salmonella spp.,
 • Shigella spp.,
 • Yersinia spp., Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis орно
 • Bordetella bronchiseptica
 • Campylobacter spp.,
 • Achromobacter spp.,
 • Alcaligenes spp.,
 • Moraxella spp.,
 • Pasteurella multocida
 • Aeromonas hydrophila
 • Plesiomonas shigelloides
 • Neisseria gonorrhoeae (пенициллиназа агуулсан омогууд орно)

 

Агааргүйтэн:

 • Bacteroides asacharolyticus
 • Bacteroides disiens
 • Bacteroides distasonis
 • Bacteroides ovatus
 • Bacteroides thetaiotaomicron
 • Bacteroides vulgatus

 

In vitro судалгаагаар Pseudomonas aeruginosa зарим омгийн эсрэг Имипенем ба Аминогликозидууд нь синергист үйлдэл үзүүлж байсан.

 

Натри Циластатин нь өрсөлдөх замаар, эргэлттэйгээр дегидропептидаза-1 ферментийг сонгомлоор дарангуйлах нөлөөтэй бөгөөд уг бөөрний фермент нь Имипенемыг идэвхгүй болгох, хувиргах үүрэгтэй байдаг.

Натри Циластатин нь бактерийн эсрэг үйлдэл үзүүлэхгүй бөгөөд Имипенемын бактерийн эсрэг үйлдэлд нөлөөлдөггүй байна.

 

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ

PELASTIN® бэлдмэлийг түүндмэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн хүнд явцтай халдварууд болон доор дурьдсан бичил биетнээр үүсгэгдсэн өвчлөлүүдийн эмчилгээнд венийн судсаар хэрэглэнэ.

 • Амьсгалын доод замын халдварууд:

Staphylococcus aureus (пенициллиназа агуулсан омогууд), Escherichla coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenzae, Acinetobacter sp., Serratia marcescens.

 • Шээс дамжуулах замын халдварууд:

Staphylococcus aureus (пенициллиназа агуулсан омогууд), Streptococci D бүлэг (Enterococci орно), Escherichla coli, Klebsiella spp., Enterobacter sp., Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Morganella morganil, Pseudomonas aeruginosa.

 • Хэвлийн хөндийн дотоод халдварууд:

Staphylococcus aureus (пенициллиназа агуулсан омогууд), Staphylococcus epidermidis, Streptococci D бүлэг (Enterococci орно), Escherichla coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus sp. (индол эерэг болон индол сөрөг), Morganella morganil, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter sp., Clostridium sp.,

Грамм-эерэг агааргүйтэн буюу Peptococcus spp., Peptostreptococcus sp., Eubacterium sp., Propionibacterium sp., Bifidobacterium sp., Bacteroides sp., буюу B.fragilis, Fusobacterium sp.

 • Эмэгтэйчүүдийн халдвар:

Staphylococcus aureus (пенициллиназа агуулсан омогууд), Staphylococcus epidermidis, Streptococci B бүлэг, Streptococci D бүлэг (Enterococci орно), Escherichla coli, Klebsiella sp., Proteus sp. (индол эерэг болон индол сөрөг), Enterobacter sp.,

Грамм-эерэг агааргүйтэн буюу Peptococcus spp., Peptostreptococcus sp., Propionibacterium sp., Bifidobacterium sp., Bacteroides sp., буюу B.fragilis, Gardnerella vaginalis

 • Бактерийн гаралтай сепсис:

Staphylococcus aureus (пенициллиназа агуулсан омогууд), Streptococci D бүлэг (Enterococci орно), Escherichla coli, Klebsiella sp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Enterobacter sp., Bacteroides sp., В.fragilis.

 • Яс болон үений халдварууд:

Staphylococcus aureus (пенициллиназа агуулсан омогууд), Staphylococcus epidermidis, Streptococci D бүлэг (Enterococci орно), Enterobacter sp., Pseudomonas aeruginosa.

 • Арьс болон арьсны дайваруудын халдварууд:

Staphylococcus aureus (пенициллиназа агуулсан омогууд), Staphylococcus epidermidis, Streptococci D бүлэг (Enterococci орно), Escherichla coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Morganella morganil, Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Citrobacter spp., Acinetobacter spp.,

Грамм-эерэг агааргүйтэн буюу Peptococcus spp., Peptostreptococcus sp., Bacteroides sp., буюу B.fragilis, Fusobacterium spp.,

 • Эндокардит:

Staphylococcus aureus (пенициллиназа агуулсан омогууд)

 • PELASTIN® V. бактерийн хавсарсан халдваруудын үед хэрэглэж бөгөөд S.pneumoniae (уушгины хатгаа, сепсис), А бүлгийн бетта-цус задлагч streptococcus (арьс болон түүний дайварууд), пенициллиназа агуулаагүй S.aureus-ын аль нэгнээр шалтгаалж үүссэн халдваруудын эмчилгээнд хэрэглэнэ. Дээрх нянгаар үүсгэгдсэн дан бактерийн халдваруудын үед Пенициллин G-тэй адил явцуу хүрээтэй бактерийн эсрэг эмүүдэр эмчилгээг хийнэ.
 • PELASTIN® V. төв мэдрэлийн системийн халдваруудад хэрэглэж болохгүй.

 

ХОРИГЛОХ ЗААЛТ

Имипенемд болон Циластатинд хэт мэдрэг өвчтөнд хэрэглэхгүй.

 

ГАЖ НӨЛӨӨ

PELASTIN® I.V. ерөнхийдөө зохимж сайтай. Ихэнхдээ ховор тохиолдолд эмчилгээг гэнэт зогсоосноос үүдэн хөнгөн хэлбэрийн, түр зуурын гаж нөлөө илрэх боловч хүнд явцтай гаж нөлөө харьцангуй ховор илэрдэг.

Хэсэг газрын хариу урвал                        : Арьс улайх, хэсэг газрын өвдөлт, тромбофлебит.

Харшил                                             : Туурах, загатнах, чонон хөрвөс, арьсны хордлогот үхжил (ховор), халуурах, анафилаксийн урвал

Ходоод гэдэс                                   : Дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах, бүдүүн гэдэсний хуурамч бүрхүүлтүрэвсэл тохиолдож байсан

Цус:                                                    : Эознофили, лейкоцит эсийн тоо цөөрөх, нейтрофиль эсийн тоо цөөрөх ба агранулоцитоз болон ялтаст эсийн тоо цөөрөх, ялтас эсийн тоо ихсэх, гемаглобин буурах, элэгний үрэвсэл (ховор). Кумбсын шинжилгээ шууд эерэг гарч болно.

Элэгний үйл ажиллагаа               : Ийлдэсний трансаминаза, биллирубин болон ийлдэсний шүлтлэг фосфотаза дунд түвшинд ихэсч болно

Бөөрний үйл ажиллагаа              : Хоногийн шээсний хэмжээ багсах\анури, полиури, бөөрний хурц дутагдал (ховор). PELASTIN® I.V.-ны бөөрний үйл ажиллагааг хэрхэн өөрчилж байгааг тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг ч ихэнхдээ бөөрний үйл ажиллагааны дутагдал болон шээсний хүчил бөөрөөр ялгарахаасаа өмнө цусанд ихсэх зэрэг урьдал шинжийг үзүүлж болно. Мөн ийлдэсний креатинин болон шээсний хүчил ихэсч байсан. Хүүхдэд шээсний өнгө улайх зэрэг шинж илэрч байсан ч энэ нь цусаар шээж байгаа гэсэн үг биш бөгөөд аюулгүй гэсэн үг юм.

Төв мэдрэлийн тогтолцоо            : Миоклоник идэвхжилт, сэтгэцийн өөрчлөлт, ухаан самуурах, татах зэрэг шинж илэрч байсан.

Мэдрэхүй өөрчлөгдөх                    : Амт өөрчлөгдөх.

 

БОЛГООМЖЛОЛ

 • Ихэнх бактерийн эсрэг эмүүдийг хэрэглэхэд хөнгөнөөсөө амь насанд аюултай хүнд хэлбрийн бүдүүн гэдэсний хуурамч бүрхүүлтүрэвсэл үүсдэг. PELASTIN® V.-ыг ходоод гэдэсний өвчлөлтэй буюу бүдүүн гэдэсний үрэвсэлтэй гэсэн асуумжтай өвчтөний эмчилгээнд бичихдээ болгоомжлох хэрэгтэй. Эмчилгээтэй холбоотой суулгалт илэрвэл уг хүндрэлийг оношлох гол шалгуур нь болдог. Судалгаагаар бактерийн эсрэг эмээс хамааралтай бүдүүн гэдэсний үрэвсэл үүсэх нь Clostridium difficile-с ялгарах хорт бүтээгдэхүүнээс шалтгаалдаг болох нь батлагдсан байдаг ч бусад шалтгаануудыг мөн тооцож байх хэрэгтэй.
 • Хөхүүл эх болон жирэмсэн эмэгтэйд уг эмийг болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • 3 сараас доош настай нярайд уг эмийг ашигтай үйлдэл болон зохимжыг тодорхойлоогүй байдаг тул дээрх насны өвчтөнгүүдэд PELASTIN® V.-ыг хэрэглэж болохгүй.
 • Өвчтөний креатининий клиренс ≤5 мл\мин\1.73 м2 өвчтөнгүүдэд PELASTIN® V.-ыг хэрэглэхгүй бөгөөд 48 цагийн дотор гемодиализ хийлгэснээс бусад тохиолдолд мөн хэрэглэхгүй.
 • PELASTIN® V. болон бусад бетта-лактам агуулсан бактерийн эсрэг бэлдмэлүүд, пенициллин, цефалоспоринуудтай болбимол харшил үүсгэж болзошгүй тул болгоомжтой байх хэрэгтэй.
 • Бетта-лактам агуулсан бактерийн эсрэг бэлдмэлүүдээр эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнүүдэд уг эмийг хэрэглэхэд хүнд хэлбэрийн харшлын урвал (анафилаксийн урвал) үүсч болно.
 • Уг эмээр эмчилгээ эхлэхийн өмнө бетта-лактам агуулсан бактерийн эсрэг бэлдмэлүүдэд харшилтай эсэхийг лавлаж асуух хэрэгтэй. Хэрэв харшлын урвал үүсвэл уг эмийн эмчилгээг нэн даруй зогсоож зохих арга хэмжээг авна.

 

БУСАД ЭМИЙН ХАРИЛЦАН НӨЛӨӨЛӨЛ

 • PELASTIN® V. болон Ганцикловир хэрэглэж байсан өвчтөнд ерөнхий таталдааны шинж тэмдэг илэрч байсан. Иймд эрсдэлээс илүү ашигтай байдал нь илүү байсан ч эдгээр эмүүдийг хамт хэрэглэж болохгүй.
 • PELASTIN® V. болон Пробенецид хавсруулан хэрэглэхэд Имипенемын ийлдэсний хагас задрал болон ийлдэсний түвшинг бага зэрэг ихэсгэж байсан. Иймд PELASTIN® I.V. болон Пробенецидыг хавсруулан хэрэглэж болохгүй.
 • PELASTIN® V. болон бусад бактерийн эсрэг бэлмэлүүдийг холих ба хавсруулан хэрэглэж болохгүй. Мөн PELASTIN® I.V. болон бусад бактерийн эсрэг эмүүд буюу Аминогликозидуудтай хавсруулан хэрэглэж болно.
 • PELASTIN® V. нь лактаттай химийн үл нийцэлтэй байдаг тул лактат агуулсан уусмалаар шингэлж болохгүй. Гэвч PELASTIN® I.V. ба лактатын уусмалыг венийн судсаар гуурс тавьж сэлбэж болдог.

 

ТУН

      PELASTIN® I.V. ерөнхий хэрэглэх арга болон тунг тухайн өвчтөний биеийн жин, бөөрний үйл ажиллагаа, эмгэг үүсгэгч бактерийн мэдрэг чанарын зэрэг, халдварын хүнд хөнгөний зэргээс хамааруулан тооцоолдог. Доор дурьдсан тунг 70 кг жинтэй хүнээр тооцсон болно. Шаардлагатай хоногийн тунг өдөрт хоёр хувааж өгч болно.

Бэлдмэлд PELASTIN® I.V. 500 мг имипенем болон 500 мг циластатин агуулагдана.

 

Өндөр настанд хэрэглэх

      PELASTIN® I.V. зохимж болон үйлдэл нь наснаас хамаарахгүй. Харин тун ихэвчлэн халдварын хүнд хөнгөн, эмгэг төрөгч бактерийн мэдрэг чанар, өвчтөний эмнэлзүйн нөхцөл байдал болон бөөрний үйл ажиллагаанаас нь хамааруулан тоогтооно.

ВЕНИЙН СУДСААР ХЭРЭГЛЭХ: Уг эмийн хэлбэрийг булчинд тарьж хэрэглэж болохгүй.

 

Насанд хүрэгсдэд (70 кг жинтэй хүнээр тооцов)

      PELASTIN® I.V. хоногийн тунг ихэвчлэн 1-2 гр тооцох ба нийт тунг 3-4 хувааж өгнө (хүснэгтийг харна уу). Халдвар үүсгэгч нь бага мэдрэг байвал PELASTIN® I.V. хоногийн тунг ихэсгэж эмчилгээний дээд тун 50 мг\кг\өдөр тунгаар (хоногт 4 гр тунгаас ихэсгэж болохгүй) тооцдог.

 

Насанд хүрэгсдэд венийн судсаар хэрэглэх тун

 

250 мг болон 500 мг тунгаар венийн судсаар 20-30 минутын турш дусааж хэрэглэнэ. Харин 1000 мг тунгаар венийн судсаар 30-40 минутын турш дусааж хэрэглэнэ. Хэрэв бэлдмэлийг дусааж байх явцад өвчтөний дотор муухайрвал дуслын хурдыг удаашруулах хэрэгтэй.

 

Халдварын хүнд хөнгөний зэрэг Венийн судсаар хэрэглэх
Тун Тунгийн давтамж Хоногийн нийт тун
Хөнгөн

Дунд

Хүнд-Мэдрэг

Бага мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн (ихэнхдээ P.aeruginosa зарим омгууд) хүнд болон

амь насанд аюултай халдваруудын аль нэг нь

250 мг

500 мг

500 мг

 

 

1000 мг

1000 мг

6 цаг

8 цаг

6 цаг

 

 

8 цаг

6 цаг

1.0  гр

1.5 гр

2.0  гр

 

 

3.0 гр

4.0 гр

 

Урьдчилан сэргийлэлтэнд:

Насанд хүрэгсэдийн мэс заслын дараах халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор PELASTIN® I.V. 1 гр тунгаар мэдээ алдуулалтын үед венийн судсаар хэрэглэх ба 3 цагийн дараа 1 гр тунгаар хэрэглэнэ. Мэс заслын үед өндөр эрсдэлтэй өвчтөнгүүдэд тунг 2 хувааж 0.5 гр тунгаар 8 ба 16 цагийн дараа дахин хэрэглэнэ.

 

Бөөрний үйл ажиллагааны дутагдалтай өвчтөнгүүдэд

Бөөрний үйл ажиллагаа хэвийн байгаа өвчтөнд халдварын хүнд хөнгөнөөс хамааруулан тунг тооцно. Бөөрний үйл ажиллагааны дутагдалын хүнд зэрэгтэй өвчтөнгүүдэд хэрэглэх эмчилгээний дээд тунг дараах хүснэгтэнд харуулав. Доор дурьдсан тунг 70 кг жинтэй хүнээр тооцсон болно. Хэрэглэж буй тунг бууруулахдаа өвчтөний хамгийн бага биеийн жинд нь тооцно.

 

Бөөрний үйл ажиллагаатай холбоотой эмчилгээний дээд тун

 

Бөөрний үйл ажиллагаа Креатинин клиренс (мл\мин) Тун (мг) Тунгийн давтамж (цаг) Хоногийн дээд тун*(гр)
Хөнгөн дутагдал

Дунд зэргийн дутагдал

Хүнд** дутагдал

31-70

21-30

0-20

500

500

250-500

6-8

8-12

12

1.5-2

1-1.5

0.5-1.0

* бага мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн халдварын эсрэг байж болох дээд тун.

** креатининий клиренс 6-20 мл/мин болсон өвчтөний ихэнх эмгэгийн үед 250 мг (эсвэл 3.5 мг/кг болон түүнээс бага) тунгаар 12 цагаар эмчилгээг хийдэг. Уг өвчтөнгүүдэд 500 мг тунгаар эмчилгээг хийвэл таталт үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлж болно.

Өвчтөний креатининий клиренс ≤5 мл\мин өвчтөнгүүдэд PELASTIN® I.V.-ыг хэрэглэхгүй бөгөөд 48 цагийн дотор гемодиализ хийлгэснээс бусад тохиолдолд мөн хэрэглэхгүй.

PELASTIN® I.V. нь гемодиализаар шүүгддэг. Хэрэв өвчтөн гемодиализ хийлгэсний дараа PELASTIN® I.V. хэрэглэх шаардлагатай бол 12 цагийн зайтай хэрэглэнэ. Ялангуяа ТМС өвчлөлтэй өвчтөнд диализыг нарийн хяналт дор хийх бөгөөд гемодиализ хийлгэсэн өвчтөнгүүдэд уг эмийн таталт үүсгэх эрсдэлээс эмчилгээний ашигтай үр нөлөө ямагт илүү байгаа тохиолдолд PELASTIN® I.V. хэрэглэнэ.

Одоогийн байдлаар хэвлийн диализ хийлгэсэн өвчтөнгүүдэд PELASTIN® I.V. хэрхэн нөлөөлөх талаар мэдээлэл хангалтгүй байгаа юм.

 

Хүүхдийн тун

Нас Тун Тунгийн давтамж Хоногийн нийт тун
≥ 3 сартай (биеийн жин 40 кг доош) 15 мг/кг 6 цаг 60 мг/кг

 

Хүүхдийн биеийн жин 40 кг дээш бол насанд хүрэгсэдийн тунтай адил тунгаар хэрэглэх бөгөөд хоногийн дээд тунг 2 гр дээш хэтрүүлж болохгүй.

Харин 3 сараас доош настай, бөөрний үйл ажиллагааны дутагдалтай нярай болон хүүхдэд тохиромжтой тогтоосон тун эмнэлзүйн хувьд одоогоор байхгүй байна.

PELASTIN® I.V. менингитын эмчилгээнд хэрэглэж болохгүй. Хэрэв менингит байж болзошгүй өвчтөнгүүдэд зохих бактерийн эсрэг эмийг хэрэглэх нь зүйтэй.

 

УУСМАЛ БЭЛТГЭХ

      PELASTIN® I.V. дараах уусгагчуудын аль нэгээр нь хэмжээс хүртэл (100мл) нь нэмж найруулан уусмал бэлтгэнэ.

 • 9% натри хлоридын тарилгын уусмал
 • 5% болон 10% декстрозын тарилгын уусмал
 • 5% декстрозын тарилгын уусмал ба 0.02% натри бикарбонатын уусмал
 • 5% декстроз болон 0.9% натри хлоридын тарилгын уусмал
 • 5% декстрозын тарилгын уусмал ба 0.225% болон 0.45% давсны уусмал
PELASTIN® I.V. тун (Имипенемын мг) Нэмэх уусгагчийн эзэлхүүн (мл) PELASTIN® I.V. концентраци ойролцоогоор (мг\мл)
500 100 5

 

Найруулсан уусмал нь тасалгааны хэмд (15о-25оС) 4 цаг, хөргөгчинд (2o-8oC) 24 цаг тогтворт байдлаа хадгална. Хэрэглээгүй үлдсэн уусмалыг шууд устга.

 

САВЛАЛТ

 • Хайрцгандаа 1.0 гр савлагдсан 1 туншил
 • Бүртгэлийн дугаар:

 

ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА

24 сар.

 

ХАДГАЛАЛТ

Хуурай нунтагийг 30оС доош хэмд халгална.

 

ХҮҮХЭД ХҮРЭХЭЭРГҮЙ ГАЗАР ХАДГАЛНА УУ!

ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮҮДНЭЭС ДАГАЛДАХ ЗААВРЫГ УНШИНА УУ

 

Үйлдвэрлэгч:PT SANBE FARMA, JI.Taman Sarl №.10,  Bandung-Indonesia